Algemene voorwaarden

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, brouwopdrachten, overeenkomsten en facturen van WATERFIELDS BREWERY BV.

De afnemer of klant aanvaardt deze algemene voorwaarden door de eenvoudige in ontvangstname van onze goederen en met uitsluiting van eventuele eigen algemene voorwaarden van de afnemer of klant.

De ongeldigheid van enige bepaling van de algemene voorwaarden in een concrete situatie laat de toepassing van de overige bepalingen daarvan onverlet. Ter vervanging van de ongeldige bepaling voorzien partijen voor die situatie in een regeling die zo veel als mogelijk in overeenstemming is met de strekking van de ongeldige bepaling.

2. Offertes en bestellingen

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de afnemer of klant minstens 18 jaar oud zijn. Ingeval WATERFIELDS BREWERY BV merkt dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kan WATERFIELDS BREWERY BV de bestelling weigeren.
Aanvaarding van een brouwopdracht wordt door WATERFIELDS BREWERY BV schriftelijk bevestigd en is daarmee bindend.

3. Levering

Levering van goederen geschiedt af WATERFIELDS BREWERY BV, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien levering van zaken is overeengekomen, gaat het risico met betrekking tot de zaken over op de afnemer of klant op het moment van levering van de goederen, dat wil zeggen op het moment waarop de zaken los- dan wel laadgereed worden aangeboden.

WATERFIELDS BREWERY BV is vrij in de keuze van de wijze van vervoer van de bestelde goederen. Vervoer of verplaatsing van de zaken op het terrein en/of (bedrijfs)ruimten van een afnemer of klant geschieden steeds voor risico van de afnemer of klant.

De afnemer of klant moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten alsmede voor het onmiddellijk lossen zorg dragen. Blijft de afnemer of klant in gebreke, dan komen de kosten welke WATERFIELDS BREWERY BV ter zake maakt en/of reeds heeft gemaakt voor rekening van de afnemer of klant.

De afnemer of klant is in ieder geval verplicht WATERFIELDS BREWERY BV of diens vervoerder(s) op alle werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur in de gelegenheid te stellen goederen aan zijn adres af te leveren. Indien wachttijden bij aflevering ontstaan door de fout van de afnemer of klant, komt de daadwerkelijk geleden schade welke WATERFIELDS BREWERY BV hierdoor lijdt, onverkort ten laste van de afnemer of klant.

De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn steeds indicatief en binden WATERFIELDS BREWERY BV niet, in die zin dat redelijke afwijkingen toelaatbaar zijn.

De enkele overschrijding van de overeengekomen levertermijn levert geen verzuim van WATERFIELDS BREWERY BV op en geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij WATERFIELDS BREWERY BV een fout kan worden verweten.
WATERFIELDS BREWERY BV behoudt zich het recht voor om voor op order te leveren goederen minimum hoeveelheden te bepalen. Voorts behoudt WATERFIELDS BREWERY BV zich het recht voor orders in gedeelten te leveren of uit te voeren.

4. Aansprakelijkheid

Gegronde klachten die de consumptie van het bier onmogelijk maken en welke tijdig worden gemeld, doch binnen houdbaarheidsdatum, zullen aanleiding geven tot vervanging op kosten van WATERFIELDS BREWERY BV, zonder dat zij weliswaar tot schadevergoeding gehouden kan zijn.

Fouten in recepturen of een slechte keuze van specifieke ingrediënten behoren niet tot verantwoordelijkheden van WATERFIELDS BREWERY BV. De afnemer of klant erkent ook dat geen enkel lot identiek is. Indien de afnemer of klant zelf grondstoffen aanlevert, zal hij of zij te allen tijde verantwoordelijk blijven voor de kwaliteit van de grondstoffen en de eventuele invloeden die deze grondstoffen kunnen hebben op het afgewerkt product. WATERFIELDS BREWERY BV blijft tot aan het verstrijken van de houdbaarheidsdatum verantwoordelijk voor de voedselveiligheid van het gebrouwen bier. Het is aan de afnemer of klant om het afgeleverde product in een zo goed mogelijke staat te bewaren en te transporteren. De afnemer of klant erkent dat de temperatuur voor de opslag van de bieren ideaal is tussen 10°C en 15°C en dat de producten negatief beïnvloed worden door overmatige bewegingen en licht.

WATERFIELDS BREWERY BV kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen die zich kunnen voordoen ingevolge het gebruik van de geleverde materialen (flessen, bakken, vaten, reclameartikels, enz.), tenzij WATERFIELDS BREWERY BV een fout kan worden verweten.

5. Wijziging en annulering van overeenkomsten

Behoudens de wettelijke verplichtingen daartoe kan een afnemer of klant een bestelling of overeenkomst slechts wijzigen of annuleren na schriftelijke toestemming van WATERFIELDS BREWERY BV. Het wijzigen van een bestelling of order dient schriftelijk te geschieden.

Bij annulering van een overeenkomst of andere reeds gemaakte afspraken is WATERFIELDS BREWERY BV gerechtigd een schadevergoeding te eisen. Tenzij de bewezen schade hoger is, bedraagt de schadevergoeding minstens forfaitair 30 % van de prijs van de bestelling of overeenkomst.

6. Prijzen

Alle op te geven prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief BTW.
De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte of aanbod bepaalde duur. Als er geen termijn staat vermeld, is de offerteprijs geldig voor één maand.

De door WATERFIELDS BREWERY BV opgegeven prijzen zijn exclusief vervoerskosten, excl.. heffingen en accijnzen, exclusief omzetbelasting, statiegeld op verpakkingen en eventuele afzonderlijk gespecificeerde toeslagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of door WATERFIELDS BREWERY BV anders is aangegeven. Wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen na de totstandkoming van een overeenkomst worden aan de afnemer doorberekend.

7. Eigendomsrecht

Alle door WATERFIELDS BREWERY BV geleverde goederen blijven eigendom van WATERFIELDS BREWERY BV totdat de afnemer of klant de prijs heeft voldaan.

Bij niet-betaling door de afnemer of klant en na voorafgaandelijke ingebrekestelling en mits deze zonder gevolg blijft, heeft WATERFIELDS BREWERY BV het recht de geleverde goederen terug te nemen en dit in natura.

Indien WATERFIELDS BREWERY BV door een fout of wanprestatie van de afnemer of klant de goederen moet terugnemen, is de afnemer of klant de door WATERFIELDS BREWERY BV gemaakte kosten verschuldigd.

Ingeval een afnemer of klant opdracht heeft gegeven tot levering van goederen onder een door hem bepaalde handelsnaam, is WATERFIELDS BREWERY BV niet aansprakelijk voor de eventuele rechten van derden op deze handelsnaam. Onder handelsnaam wordt in dit verband tevens verstaan een beeldmerk.

8. Betaling

De facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van WATERFIELDS BREWERY BV, zonder korting.
De factuur wordt geacht aanvaard te zijn bij gebreke aan protest per aangetekend schrijven binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur. Geen enkele afhouding voor waarborg of om gelijk welke andere reden mag door de afnemer of klant worden toegepast, behoudens voor door WATERFIELDS BREWERY BV gemaakte en nog niet verrekende creditnota’s.
Elke factuur die geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 8% per jaar vanaf de vervaldag tot de volledige betaling en een schadebeding van 10% op het openstaande bedrag, met een minimum van € 125,00 en dit onverminderd de eventuele wettelijke invorderings- en gerechtskosten.

Bij niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldag, behoudt WATERFIELDS BREWERY BV zich het recht voor om, zelfs zonder voorafgaande ingebrekestelling, leveringen op te schorten of zelfs stop te zetten en worden de saldo’s van alle andere facturen ineens opeisbaar.

9. Leeggoed

Het leeggoed, toevertrouwd aan de afnemer of klant, blijft eigendom van WATERFIELDS BREWERY BV. De afnemer is er exclusief aansprakelijk voor en moet deze ongeschonden en binnen een redelijke termijn terugbezorgen. WATERFIELDS BREWERY BV behoudt zich het recht voor het ontbrekende of geschonden leeggoed aan te rekenen aan de afnemer of klant aan een marktconforme prijs.

De gewaarborgde verpakking dient in dezelfde vorm en samengesteld te worden terugbezorgd en mag niet als waarborg worden gegeven voor gelijk wie. De gewaarborgde verpakking kan niet het voorwerp uitmaken van een inbeslagname ten voordele van andere personen.

Ingeval van teruggave zal WATERFIELDS BREWERY BV nooit meer waarborg terugbetalen dan de totale waarborgsom die zij van de afnemer of klant heeft ontvangen.

Wanneer de handelsrelatie tussen de afnemer en WATERFIELDS BREWERY BV beëindigd wordt, behoudt WATERFIELDS BREWERY BV zich het recht voor om het verschil aan te rekenen tussen de kostprijs en de borgsom voor het niet teruggegeven of beschadigde leeggoed.

10. Overmacht

De afnemer of klant zal WATERFIELDS BREWERY BV niet aansprakelijk stellen indien en voor zover zij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt, behoudens de gebruikelijke invulling van dit begrip, ook verstaan; het stukvallen van de goederen, een fout dat opgemerkt wordt in het productieproces, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van WATERFIELDS BREWERY BV.
Indien de overmacht van tijdelijke aard is, behoudt WATERFIELDS BREWERY BV steeds het recht om haar verbintenis op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat. Indien de overmacht onredelijk lang duurt, heeft WATERFIELDS BREWERY BV het recht de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat WATERFIELDS BREWERY BV tot schadevergoeding gehouden is.

11. Klachtenregeling

Elke klacht dient per aangetekend schrijven en binnen de 15 dagen na ontvangst van de levering worden verstuurd met duidelijke omschrijving van de gebreken die WATERFIELDS BREWERY BV in staat stellen om volledig kennis te nemen van de zaak, zoniet wordt de klacht niet aanvaard.

Verborgen gebreken dienen binnen de 15 dagen na het ontdekken ervan per aangetekend schrijven meegedeeld worden, zoniet wordt de klacht niet aanvaard.

Elk vastgesteld en door WATERFIELDS BREWERY BV aanvaard gebrek kan niet verder reiken dan het opnieuw uitvoeren van de levering, met uitsluiting elke schadevergoeding voor directe of indirecte schade.
Ingeval de afnemer of klant de niet-conformiteit van de koopwaren opwerpt, zal hij of zij de bewijslast dragen. Geen enkele terugzending zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van WATERFIELDS BREWERY BV.

12. Bevoegdheidentoepasselijkrecht

Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen WATERFIELDS BREWERY BV en de afnemer of klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van WATERFIELDS BREWERY BV zijn uitsluitend territoriaal bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen.